Fogalomtár

Ebben a fogalomtárban megtalálod a leggyakrabban használt építőiparral kapcsolatos szakkifejezéseket.
Az adott szavakra kattintva részletes cikket olvashatsz a rövid definíció mellett.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adagos (szakaszos) aszfaltkeverő telep
Olyan keverőtelep, ahol az aszfaltot összetevőiből a megtervezett arányoknak megfelelően, keverőteknőben, kényszerkeverővel, adagokban állítják elő. Tovább
Adalékanyagok
Durva és finom kőanyag-halmazok és esetlegesen előírt kőliszt tervezett tömegarányú összetételéből előálló, a vonatkozó szemmegoszlási követelményeket kielégítő, kötőanyagot nem tartalmazó keveréke. Tovább
Adalékszer
Az útépítési keverékhez kis mennyiségben adagolt anyag, amely a keverék valamely jellemzőjét a célnak megfelelően megváltoztatja, javítja. Tovább
Akadálymagasság
Az a magassági méret, amelyet a megállási látótávolság számításánál figyelembe kell venni. Tovább
Akadálymentes
Az épített környezet akkor akadálymentes, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azon embertársainkat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. Tovább
Akadálymentesség követelményei
Az akadálymentes környezet kialakításához szükséges intézkedések és megoldások összessége. Tovább
Akkreditálás
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához a harmonizált szabványokban megállapított követelmények szerint, és bármely további követelménynek a vonatkozó ágazati szabályozásokban meghatározottakat is beleértve. Tovább
Alacsony szegély
Az útburkolat szélén lévő és az útpályával párhuzamos, a csatlakozó útburkolat szintjétől számított 2-6 centiméter magasságú, ferde szegélynek nem minősülő szegély, amely elválasztja az útpályát a mellette fekvő területtől. Tovább
Alacsony szolgáltatási szint
A járműforgalom csak akadályoztatással, megnövekedett menetidővel képes haladni. A gyakori torlódás miatt az előzés irányonként egy forgalmi sávos utakon már nem-, több forgalmi sávos utakon korlátozottan lehetséges. Tovább
Alap típusú aszfaltkeverék
A melegaszfaltok, hengereltaszfaltok egy csoportja, amit az aszfalt alaprétegbe történő beépítésre terveztek. Tovább
Alap-kopó aszfaltkeverék
Burkolatalapra építhető egyrétegű aszfaltbeton keverék. Tovább
Alapanyagok
Az útépítési munkák építményrészeinek építésekor felhasznált elsődleges és másodlagos anyagok. Tovább
Alaphalmaz
Az a termelési-, szállítási mennyiség, szállítási részmennyiség vagy tárolt mennyiség, amelyet egyidőben egységesnek tekinthető körülmények között állítanak elő. Folyamatos termelés esetén egy meghatározott időtartam alatt előállított mennyiség tekintendő egy alaphalmaznak. Tovább
Alapteljesítmény
A termék típusvizsgálata során a gyártó által vizsgált és teljesítménynyilatkozatban vállalt jellemzők szintjeinek összessége, melyek alapját képezik a gyártó gyártásellenőrzési tevékenységének. Tovább
Alaptérkép
Tartalmazza a közút tervezéséhez szükséges helyeken a magassági adatokat, valamint feltünteti az épített, a földalatti és földfeletti természeti környezet tervezés időpontjában ismert valamennyi úttervezést befolyásoló adatát. Tovább
Alapvető követelmény
Az építményeknek egészükben és különálló részeikben is meg kell felelniük a rendeltetés szerinti használhatóság kritériumainak. Az építmények szokásos karbantartás mellett gazdaságilag ésszerű élettartamon át teljesítik ezeket az alapvető követelményeket. A 305/2011 EU rendeletben meghatározott alapvető követelmények: mechanikai szilárdság és állékonyság, tűzbiztonság, higiénia, egészség és környezetvédelem, biztonságos használat és akadálymentesség, zajvédelem, energiatakarékosság és hővédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata. Tovább
Alcsomópont
A csomópontrendszer elemi egysége, amelynek tervezésékor a csomópontra vonatkozó előírások szerint kell eljárni, de csomóponti funkcióját nem önállóan, hanem a többi elemmel együtt látja el. Tovább
Alkalmazhatósági alapdokumentum
Azon dokumentumok összefoglaló neve, amelyeket a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet előírásaival összhangban adtak ki. A dokumentumok azokra az új termékekre, technológiákra, műszaki megoldásokra vonatkoznak, amiket harmonizált európai szabvány, illetve útügyi műszaki előírás nem szabályoz. Ilyenek lejártukig a még érvényben levő éME-, ETA-engedélyek és az újonnan kiadott nemzeti műszaki, illetve európai műszaki értékelések. Tovább
állandó forgalmi rend
A közúti forgalom tartós szabályozása a közúti jelzésekkel, valamint egyéb eszközökkel, berendezésekkel és rendszerekkel. Tovább
állandó időtervű program
Olyan jelzőlámpás forgalomirányítási mód, amelynél a fázisok sorrendje és időtartama rögzített. Tovább
állandó jellegű hidak
Tartós és folyamatos használatra, valamint 100 év tervezési élettartamra tervezett és épített hidak. Tovább
állandó munkaterület
Az olyan munkaterület, mely a közúton legalább egy munkanapig elkorlátozó elemeinek, jelzőtábláinak és előjelző rendszerének elhelyezését tekintve nem változik. Tovább
állandó útburkolati jel
Az állandó közúti forgalmi rend kialakítását szolgáló útburkolati jel. Tovább
általános járműjelző
Valamennyi járműre, és gyalogosjelző hiányában a gyalogosforgalomra vonatkozó három fényjelzős kör-, vagy nyíl alakú jelzéseket mutató forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
árok
útkoronán kívüli, a vizek összegyűjtését és/vagy elvezetését szolgáló felszíni létesítmény. Tovább
ásványi adalékanyag
A kőanyag-halmazok korábban használt megnevezése. Tovább
Aszfalttípusok
Tovább
áteresz
Két méteres vagy ennél kisebb szabad nyílású áthidaló műtárgy. Tovább
áthívó típusú forgalomirányító jelzőlámpa
Olyan forgalomirányító jelzőlámpa, amely a közlekedő számára a csomóponton való áthaladás lehetőségét jelzi, és jelzéseit a közlekedő a csomóponton történő áthaladáskor folyamatosan látja. Tovább
átlageltérés
A minősítési jellemző megfelelő számú geodéziai méréssel vagy laborvizsgálattal megállapított eredményei statisztikai átlagának eltérése az előírt értéktől. Tovább
átlagos időjárási körülmény
Az egyes időjárási elemek mérhető értékeinek, az adott útépítési munkára vonatkozó ajánlatadás időpontját megelőző tíz év hivatalos meteorológiai adatain alapuló statisztikai átlaga. Tovább
átlagos napi forgalom
A közút meghatározott keresztmetszetén mindkét irányban áthaladó napi összes forgalom éves átlaga. Tovább
átlagostól szélsőséges mértékben eltérő időjárási körülmény
A tíz éves gyakoriságnál nagyobb és az adott munkafázis vonatkozásában kedvezőtlen eltérés. Tovább
átléphető záróvonal
Egymás mellett párhuzamosan felfestett záróvonal és terelővonal , amelyet a járművek a szaggatott vonal felőli oldalról átléphetnek. Tovább
átmeneti ív
A helyszínrajzi és a hossz-szelvényi vonalvezetésnél az egyenes és a körív közé iktatott olyan görbe, amely fokozatos görbületátmenetet biztosít. Tovább
átmeneti jelzés
A forgalomirányító jelzőlámpa szabad jelzést követő és a tilos jelzést megelőző jelzésképe. Tovább
átmeneti szerkezet
Olyan visszatartó rendszerelem, amely két különböző szerkezetű, magasságú, anyagú, merevségű vagy visszatartási szintű korlát között biztosít kapcsolatot. Tovább
átmenő főirány
A csomóponton áthaladási elsőbbséggel rendelkező forgalmi áramlat. Tovább
átmenő főpálya
A folyópálya csomóponton átvezető, elsőbbséggel rendelkező szakasza. Tovább
B
Becsült érték
Az adott tervfázisnak megfelelő részletezettségű méret-mennyiség számítás alapján megbecsült általános forgalmi adó nélkül számított teljes bekerülési költség. Tovább
Beépítéstechnológiai utasítás
A beépítendő szerkezeti elem réteg anyagának szállítására, beépítésének módjára, feltételeire vonatkozó szükséges és elégséges adatokat tartalmazó utasítás. Tovább
Befogadó
Az a legközelebbi természetes vagy mesterséges felszíni víz vagy zárt csatornahálózat, amelybe a közút területén megjelenő vizeket el lehet vezetni. Tovább
Befogadó hézag
A tömör aszfalt kőanyagvázában lévő mérhető és számítható hézagtartalom, amelynek egy részét a bitumen tölti ki, a másik része pedig a szabadhézag tartalom. Tovább
Befogadó sáv
Szintbeni csomópontban az alárendelt irányból kanyarodó járművek becsatlakozását segítő többlet forgalmi sáv. Tovább
Behajlási teknő
A behajlási teknő a felület deformációja a terhelő tárcsa középpontjának környezetében. Tovább
Bekapcsolási program
A jelzőlámpás forgalomirányításon kívüli állapotról a jelzőlámpás forgalomirányítási állapotra való biztonságos áttérést lehetővé tevő program. Tovább
Belső forgalmi sáv
Az azonos útpályán egymás melletti, azonos irányba haladó forgalmi sávok közül a bal szélső forgalmi sáv. Tovább
Belterületi főút
Az egyes településrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat vagy a településen áthaladó országos forgalmat levezető belterületi közút. Tovább
Belterületi gyűjtőút
Olyan belterületi közút, amely a település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezeti a település főúthálózatára. Tovább
Belterületi kiemelt út
Településrészek közötti, jelentős forgalmat magas színvonalon kiszolgáló belterületi közút. Tovább
Belterületi kiszolgáló út
A település lakott területén a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területek kiszolgálását biztosító belterületi közút. Tovább
Belterületi közút
A közutak lakott területének közúti jelzőtáblával megjelölt határán belül elhelyezkedő szakasza. Tovább
Belterületi lakóút
A települések lakott területén, a települések alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló belterületi közút, amely a lakóterületek belső forgalmát bonyolítja le. Tovább
Belterületi mellékút
A belterületi gyűjtőút, a belterületi kiszolgáló út és a belterületi lakóút összefoglaló neve. Tovább
Berendezési sáv
Belterületi közutak területének a közúti űrszelvény és a gyalogos űrszelvény közé eső, a különböző utcabútorok és berendezések (pl. oszlopok) elhelyezésére szolgáló része. Tovább
Bélésfal
Bevágásban vezetett út esetén a természetes talajok és kőzetek megtámasztására szolgáló falazatjellegű műtárgy. Tovább
Beton burkolatalap
A beton tervezési előírásai szerint előállított és tömörített útpályaszerkezeti alapréteg. Tovább
Bitumen
A nyersolaj legnehezebb molekulasúlyú frakciója, keletkezhet természetes lepárlódás vagy mesterséges lepárlás során. Tovább
Bitumen habosítás
A forró bitumen vízgőzzel való habosítása az aktív felület megnövelése céljából. Tovább
Bitumen kitöltöttségi fok
A tömör aszfaltban a befogadó hézag kitöltöttségének mértéke százalékban. Tovább
Bitumenemulzió
Emulgeálószerrel a vízben finoman diszpergált bitumen. Tovább
Biztonsági berendezés
A közúton közlekedők, valamint a közút mellett tartózkodó személyek, elhelyezett tárgyak és útkörnyezet védelmét szolgáló úttartozékok. Ilyen a terelőoszlop, a terelőkorlát, a terelőfal, a vakítást gátló háló, a közúti visszatartó rendszer, ta erelőlánc, a gyalogos korlát, a védőháló, a védőkerítés és a vadvédelmi berendezések. Tovább
Biztonsági berendezés
A közúton közlekedők, valamint a közút mellett tartózkodó személyek, elhelyezett tárgyak és útkörnyezet védelmét szolgáló úttartozékok. Ilyen a terelőoszlop, a terelőkorlát, a terelőfal, a vakítást gátló háló, a közúti visszatartó rendszer, ta erelőlánc, a gyalogos korlát, a védőháló, a védőkerítés és a vadvédelmi berendezések. Tovább
Biztonsági korlát
Az útkorona szélén vagy az elválasztósávban hosszanti irányban felszerelt olyan közúti visszatartó rendszer, amelynek a járművek ütközésével szembeni feltartóztató képessége a közúti visszatartó rendszerekről szóló honosított európai szabványsorozat szerint ellenőrzött, ütközési kísérlettel igazolt és minősített. Kialakítása szerint lehet acél korlát, különböző profilú beton vagy acél terelőfal, továbbá egyéb anyagú és kialakítású, a fenti követelményeknek megfelelő közúti visszatartó rendszer. Tovább
Biztonsági korlát alakváltozása
A honosított európai szabványsorozat szerint meghatározott dinamikus elhajlás, a hasznos szélesség és járműbehatolás értéke. Tovább
Biztonsági sáv
Az útpálya mindkét szélén kialakított, forgalmi sávon túlnyúló burkolt felület. Tovább
Biztonsági zóna
Az a terület, amely az elkorlátozás vonala és a munkaterületen elhelyezkedő akadály között a közlekedés és a munkavégzés biztonsága szempontjából szükséges. Tovább
Biztosítatlan vasúti átjáró
Olyan vasúti átjáró, amelyben a közúti járművek forgalmát a biztosított vasúti átjáró esetében meghatározott berendezés nem szabályozza. Tovább
Biztosított vasúti átjáró
Olyan vasúti átjáró, amelyben a közúti járművek forgalmát teljes sorompó, teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítő berendezés, hangjelző berendezés, fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó vagy jelzőőr szabályozza. Tovább
Bírálati terv
A tervzsűrire összeállított, a tervfázisnak megfelelő műszaki tartalommal és részletezettséggel elkészített, az adott tervfázishoz tartozó, szükséges egyeztetéseket tartalmazó tervdokumentáció. Tovább
Bontott aszfalt
Aszfaltrétegek marással vagy felbontással eltávolított anyaga, amelyet megfelelő előkészítéssel és technológiával újra fel lehet használni. Tovább
Bontott építési termék
építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag vagy szerkezet. Tovább
Beton burkolatalap
A beton tervezési előírásai szerint előállított és tömörített útpályaszerkezeti alapréteg. Tovább
Budapesti Közúti Adatbank (BUKA)
A fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzatok által működtetett helyi közutak műszaki, minőségi, és mennyiségi adatainak nyilvántartása. Tovább
Burkolat
A szilárd burkolatú út pályaszerkezetének felső egy vagy több rétege, amely a forgalmi terhelésből keletkező igénybevételeket jelentősen elosztva, lecsökkentve közvetíti a burkolatalapra. Tovább
Burkolatalap
Az útpályaszerkezet földműre épülő egy vagy több rétege, amely a burkolatból átadódó igénybevételeket jelentősen elosztva, lecsökkentve közvetíti a földműre. Tovább
Burkolatalap-réteg
A burkolatalap részét képező útpályaszerkezeti réteg. Tovább
Burkolatgazdálkodás
Az útfenntartási, útépítési beavatkozásoknak az útvagyon állapot- és értékváltozásával kölcsönhatásban való együttes rendszerszerű szemlélet. Ennek során figyelembe veszik a burkolatállapotot, a leromlási folyamatot, az úthasználói költségeket, a beavatkozási lehetőségek költségeit és a beavatkozások időpontját. Fontos eleme az előrebecslés a műszaki viselkedés és annak költséghatásai vonatkozásában. Tovább
Burkolatgazdálkodási rendszer - PMS (Pavement Management System)
Az útfenntartással összefüggő műszaki és gazdasági tevékenységeket optimalizáló komplex rendszer. A teljes PMS magában foglalja a tervezés, megvalósítás, fenntartás és üzemeltetés optimalizálását, majd a visszacsatolás körét. A műszaki és gazdasági kapcsolatokat kifejező függvények ismeretében a leggazdaságosabb beavatkozások ideje, költsége és haszna előre megbecsülhető. A gazdaságossági vizsgálatokkal el lehet dönteni a beavatkozás idejének és technológiájának optimális kapcsolatát is. Tovább
Burkológörbe
A kanyarodó jármű legszélső pontjainak függőleges vetülete által az útburkolaton leírt felületet határoló vonal. Tovább
Burkolt út
Szilárd burkolattal ellátott út. Tovább
Buszsáv
A menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok, valamint az egyéb jogszabályban engedélyezett egyéb járművek közlekedésére szolgáló, útburkolati jellel és jelzőtáblával kijelölt különleges forgalmi sáv. Tovább
C
CBR-érték
A talaj vagy az alsó alapréteg százalékban kifejezett teherbírása a tömör zúzottkőréteg 100%-nak tekintett teherbírásához képest. Tovább
CBR-vizsgálat
A CBR-érték meghatározására szolgáló eljárás. Tovább
Cement
Elsősorban kiégetett mészkő és agyag porrá őrölt keverékéből készült hidraulikus kötőanyag, amely vízzel kémiai reakcióba lép és kőszerűen megszilárdul. Tovább
Csatlakozási pont
Az a pont, ahol az egymással párhuzamos útpályák csatlakozása esetén a két útburkolat széle csatlakozik. Tovább
Csillapított övezet
Az általánosan korlátozott behajtási övezet, a korlátozott sebességű övezet és a lakó-pihenő övezet együttes elnevezése. Tovább
Csiszolás
A betont elsősorban belső felhasználásra (lakások, konyhák, irodák) szokták csiszolni nagy teljesítményű csiszológépekkel. Tovább
Csomópont
Két vagy több út – amelyek közül legalább kettő közút –, olyan találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok között kapcsolat van. Tovább
Csomópont területe
A csomópontot alkotó utak valamennyi ágában a járműosztályozó (ennek hiányában az útpálya csomópont előtti utolsó 50 méteres szakasza), a keresztezési sokszög és a csomóponti mozgásokat kiszolgáló egyéb útszakaszok és az azok által közrezárt területek együttese. Tovább
Csomópontrendszer
Egymáshoz közel fekvő alcsomópontok összessége, amelyek együttesen töltik be a csomóponti funkciót. Tovább
Csúszásellenállás
Az útburkolat felületének az a súrlódásos erőkapcsolat létesítésére szolgáló hatása, amelyet a burkolat anyagi felépítése, valamint a felületének geometriai, tehát makro- és mikrotexturális kialakítása által fejt ki, lehetővé téve, hogy a gumiabroncsról a hajtó-, a fékező-, a gyorsító- és az oldalirányú erők minél teljesebb mértékben legyenek átadhatók az útfelületre. Tovább
Csúszási ellenállás
A közlekedési felület azon jellemző tulajdonsága, amely a gyalogos lábbeli vagy a gumiabroncs érintkező felülete és a közlekedési felület közötti relatív elmozdulást korlátozza. Tovább
Csúszósurlódási tényező
Az a viszonyszám (f), amely vízszintes felületen csúszás alatt, vontatott Q súly esetén a vízszintes felülettel párhuzamos F vonóerő és a vontatott súly arányát fejezi ki. f=F/Q Tovább
Csúszózsalus betonfiniser
A formasínes építés helyett alkalmazott megoldás. A betonelterítő, beépítő gép mindkét oldalon a friss betont oldalról megtámasztó merev lemezt vonszol magával. A lemezek hossza olyan, hogy mögöttük a megfelelő konzisztenciájú és betömörített betonlemez széle már nem roskad meg. Tovább
Csúszózsalus technológia
A burkolat magasságot kifeszített huzalról letapogató csúszózsalus betonfiniserrel történő építési mód. Tovább
E
EBM - Expenditure Budgeting Model
Költekezési terv készítését szolgáló modell, amely a költségvetési korlátok figyelembevételével a közúti beavatkozások pénzügyi programozására használható. Tovább
Egy nyomon haladó jármű
Kétkerekű jármű, amelyen a kerekek a jármű hossztengelyét tekintve egymás mögött helyezkednek el. Tovább
Egybeszerkesztett jelzőtábla
Több jelzőtábla (alaptábla valamint kiegészítő tábla) közös felületen (háttérrel, keretben) történő megjelenítése. Tovább
Egyéb műtárgyak
A közúthoz tartozó, hídnak vagy aluljárónak nem minősülő önálló építmények. Tovább
Egyedi eltérés
A minősítési jellemző egyetlen mérési vagy vizsgálati eredményének eltérése az előírt értéktől. Tovább
Egyedi korlát
Olyan számítással igazolt megfelelőségű közúti visszatartó rendszer, amelynek a járművek ütközésével szembeni feltartóztató képessége a közúti visszatartó rendszerekről szóló honosított európai szabványsorozat szerint nem ellenőrzött, ütközési kísérlettel nem igazolt. Tovább
Egyes minta
Az anyagnak az a mennyisége, amelyet az alaphalmazból a mintavevő berendezés egy műveletével vettek. Tovább
Egymással összeférhetetlen forgalmi irányok
Olyan forgalmi irányok, amelyek közül az egyik a másikhoz képest jogszabály alapján elsőbbségi viszonyban áll. Tovább
Egyoldalas biztonsági korlát
Az egyoldali ütközés ellen felszerelt, valamint kialakított közúti visszatartó rendszer. Tovább
Egységjármű (Ej)
A forgalmi számításokban a valós járművek egymástól eltérő jellemzőinek kiküszöbölésére szolgáló, átlagos személygépkocsi jellemzőivel rendelkező elméleti jármű. Tovább
Egységjárműszorzó (Ej/járműfajta)
Az a szám, amelyekkel az azonos kategóriába sorolt járművek darabszámát megszorozva, a forgalomnagyság értéke egységjárműben kifejezve adható meg. Tovább
Egységtengely
A pályaszerkezetméretezési számításokban a valós járművek egymástól eltérő jellemzőinek kiküszöbölésére szolgáló, 100 kN súlyú ikerkerekű elméleti egyes tengely. Tovább
Egységtengely-áthaladási szám (F100 [db])
Az útpályaszerkezet méretezési számításokban, a méretezési forgalom meghatározásához, a 3,5 tonna össztömeg feletti, különféle járművek egymástól eltérő tengelyterhelésének átszámított értéke, amely az út keresztszelvényében valamely időszak alatt áthaladó elméleti egységtengelyek számával kerül meghatározásra. Tovább
Egységtengely-szorzó
A különböző tengelysúlyokhoz alkalmazható olyan átszámítási tényező, amelyik azt mutatja meg, hogy az adott tengelysúly az egységtengelyhez képest milyen mértékű rongáló hatást okoz a pályaszerkezetben. Tovább
Egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés
A hosszú technológiai idejű minőségügyi ellenőrzések esetében a vonatkozó útügyi műszaki szabályozási dokumentumokban meghatározott, e rendelet vagy az építtető előírásai szerint alkalmazott laborvizsgálat, amelynek eredményközlési időpontja legfeljebb tizenöt nap. Tovább
Elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítmények
Az elektronikus díjszedéshez, díjellenőrzéshez szükséges létesítmények, valamint egyéb sajtos építmények, amelyek magukban foglalják különösen a tartószerkezeteket és a tartozékokat, kamerákat, telematikai berendezéseket, oszlopokat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat és egyéb telepített informatikai berendezéseket. Tovább
Elindulási rálátási terület
A vasúti átjáróban, illetve a csomópontban elsőbbséggel rendelkező járművek észlelhetőségéhez szükséges terület, amelynek szabad átláthatósága lehetővé teszi az elindulni kívánó közúti jármű vezetője számára a vasúti átjárón, illetve a csomóponton történő biztonságos áthaladást. Tovább
Elkorlátozó elemek
A közút területét érintő munkák, illetőleg a munkaterület határának jelzésére, a közlekedők figyelmének a felhívására szolgáló eszközök, berendezések. Tovább
Ellenőrzés (Inspection)
A megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen méréssel vagy vizsgálattal. Tovább
Ellenőrző mérések és vizsgálatok
Az építtető az útépítési munkáknál minőségügyi ellenőrző méréseket és minőségügyi ellenőrző vizsgálatokat köteles végezni, végeztetni, illetve – e rendelet szerinti egyes esetekben – azok végzését tűrni. Tovább
Ellenőrző minta
Ugyanabból a szállítmányból a gyártó és a vevő jelenlétében történő mintavétel. Tovább
Előírt érték
A tervezett állapot elérése érdekében követelményként meghatározott szint, amely a minőségügyi ellenőrzés alapját képezi. Tovább
Előírt határ
Valamely építési minősítési jellemző – a kor műszaki színvonalának megfelelő – gyártási és beépítési technológiája vagy mérési és vizsgálati bizonytalansága alapján elfogadott, megengedett küszöbszintje. Tovább
Előírt minőség
Előírt minőségű a teljesítés, ha az ellenőrzés tárgyát képező építményrész vagy építési alapanyag valamennyi építési minősítési jellemző vonatkozásában, az előírt értékhez képest legfeljebb az előírt tűrés mértékével eltérő szinten valósul meg. Tovább
Előírt tűrés
Az előírt érték és az előírt határ közötti, megengedett eltérés. Tovább
Előkészítő jelzés
A forgalomirányító jelzőlámpa tilos jelzését követő és a szabad jelzését megelőző jelzésképe. Tovább
Elővárosi vasút
A közúti közlekedéstől túlnyomórészt szintben elválasztott pályával rendelkező vasút, amelyet a közút külön szintben, vagy biztosított átjáróban keresztezhet. Tovább
Előzárási idő
A fénysorompó villogó piros fényre váltásától a – vasúti pályára engedélyezett sebességgel közlekedő – vonatnak a vasúti átjáróhoz érkezéséig eltelt idő. Tovább
Előzés
Járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek. Tovább
Előzési látótávolság
Annak az útszakasznak a hossza, amelyre az előzés biztonságos végrehajtásához a járművezetőnek akadálytalanul előre kell látnia. Tovább
Előzési sáv
Olyan többlet forgalmi sáv, amelyet az előzés lehetőségének biztosítása céljából alakítanak ki a folyópályás szakaszok irányonként egy forgalmi sávval történő bővítésével oly módon, hogy a többletsáv a forgalmi sávból balra válik ki, és balról csatlakozik vissza. Tovább
Eltakarási engedély
Egy munkafolyamatot követő másik munkafolyamat megkezdésének dokumentált engedélyezése az építési műszaki ellenőr által. Tovább
Elválási pont
Az a pont, ahol az egymással párhuzamos útpályák elválása esetén a két útburkolat széle elválik. Tovább
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
Olyan gyalog- és kerékpárút, amely teljes felületét a gyalogosok és a kerékpárosok közösen használhatják. Tovább
Elválasztó berendezés
A forgalmi irányokat egymástól elválasztó, fizikai akadályt képező technikai eszköz. Tovább
Elválasztó hézag
A betonburkolatot másfajta építménytől (pl. épülettől, aknától stb.) választja el, a burkolat teljes vastagságában, a csatlakozási vonal teljes hosszában. Tovább
Elválasztó sziget
A körforgalomba behaladó és kihaladó forgalmi irányokat elválasztó forgalomterelő sziget. Tovább
Elválasztó vonal
Egymás melletti, azonos irányú forgalmi sávok elválasztására alkalmazott útburkolati jelek. Tovább
Elválasztósáv
Az ellentétes vagy azonos forgalmi irányú útpályákat, egymástól elválasztó vagy az útpálya ellentétes vagy azonos forgalmi irányai közötti elválasztó berendezések számára is helyet biztosító terület. Tovább
Elválasztott gyalog- és kerékpárút
Olyan gyalog- és kerékpárút, amelyen a gyalogosok és a kerékpárosok csak a számukra kijelölt útfelületrészt használhatják. Tovább
Elvárt műszaki teljesítmény
Az építési alapanyag, építményrész vagy építmény olyan lényeges tulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a tulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás. Tovább
Engedélyezési terv
Az építést megelőző hatósági engedélyezési eljárás alapjául szolgáló terv. Tovább
Eseti ellenőrzés
A közlekedési hatóság, a közúti beruházáshoz szükséges forrást biztosító szervezet, az építtető, vagy más – erre jogszabályban felhatalmazott – szerv által végzett minőségügyi ellenőrzés. Tovább
Európai közösségi élőhelyek
Az élőhelyvédelmi (SCI), illetve a madárvédelmi (SPA) területek. Tovább
Európai műszaki értékelés (ETA)
Az építési termék teljesítményének az alapvetőjellemzői vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése. Tovább
F
Fázis
Forgalomirányító fnyjelző készülék forgalmi állapota, amely alatt a csomópontba (elkorlátozás területére) egyidejűleg behaladó forgalmi áramlatok száma nem változik. Tovább
Fázissorrend (fázisséma)
A fázissorrend megmutatja, hogy a jelzőlámpa programokban milyen sorrendben követik egymást a fázisok. Tovább
Fedező jármű
Munkaterület esetén (emberek és/vagy gépek védelme érdekében) a munkaterületre irányváltás nélkül való behaladást megakadályozó álló vagy haladó gépjármű. Tovább
Fedező jelző
A közutat (vagy egyes forgalmi sávokat) keresztező villamos, vagy a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek áthaladásának biztosítására szolgáló forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
Fejlesztési munka
Az új építési munka és a rekonstrukciós munka együttes elnevezése, amely a közúthálózat hosszának vagy a meglévő hálózat teljesítőképességének (kapacitásának), biztonságának növelése céljából valósul meg, illetve meglévő közúton végrehajtott olyan beavatkozás, amely a korábbinál magasabb szintű műszaki kialakítás megvalósítására irányul. Tovább
Fektetési mintázat
Az elemes vagy idomkő burkolatok egymáshoz illeszkedő elemeinek elrendezése, amely a teherátadást és a tartós viselkedést befolyásolja. Tovább
Felépülő jelzésképű forgalomirányító jelzőlámpa
Olyan forgalomirányító jelzőlámpa, mely alaphelyzetben „Sárga villogó” üzemmódban áll és forgalomtól függő vezérléssel vált üzemmódot. Tovább
Félig közvetlen vonalvezetés
A csomóponti összekötő pálya, vagy összekötő ág olyan vezetése, amely a főpályából jobbra válik ki és balra vezet tovább. Tovább
Félmerev útpályaszerkezet
A legalább nyolc centiméter vastagságú aszfaltburkolattal vagy egyéb hajlékony burkolattal rendelkező, merev burkolatalapra épült útpályaszerkezet Tovább
Félsorompóval kiegészített fénysorompó
Olyan sorompó-berendezés, amely fénysorompóból és a vasúti jármű közeledésekor és áthaladásakor az úttest menetirány szerinti jobb oldalát legalább kétharmad szélességben – kerékpáros vasúti átjárónál és vasúti gyalogos-átkelőhelynél alkalmazva az átjárót, illetve az átkelőhelyet teljes szélességében – zárja le sorompórúddal. Tovább
Felszerkezet hossza
A híd tartószerkezetének a híd tengelyében mért teljes hossza. Tovább
Félsziget
A járdához annak szintjében csatlakozó, az útpálya területére benyúló kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott, gépjárművek közlekedése céljára igénybe nem vehető terület. Tovább
Feltalaj
A talaj azon része, amelyet az útépítési munka során eltávolítanak. Tovább
Felújítási munka
A forgalmi terheléstől, az időjárástól vagy más természeti hatástól elhasználódott közúton végzendő olyan tevékenységek összessége, amelyek a közút használati értékét növelik és az eredeti műszaki állapot helyreállítását vagy a forgalmi igénybevételnek történő megfelelést szolgálják. Tovább
Felvezető jármű
Forgalomkorlátozás esetén előírt sebesség betartására alkalmazott gépjármű, mely az útszakaszra ráengedett gépjárművek előtt halad. Tovább
Fenntartási munka
A felújítási munka és a karbantartási munka együttes elnevezése. Tovább
Fenntartási politika
Az útfenntartási beavatkozások előkészítésének és irányításának kérdéseit foglalja össze mind általános, mind pedig konkrét ügyekben Tovább
Fenntartási stratégia
Meghatározza a fenntartási feladatok céljait, és a cél elérésének lehetséges módozatait (alternatíváit), azok költségeit és műszaki-gazdasági előnyeit adott időtávra (hosszútávra, rövidtávra). Összehangolja az ehhez szükséges erőforrásokat. A célirányú gazdálkodási egység irányítási és eszközrendszerén keresztül biztosítja az egységes szemlélet érvényesítését. Tovább
Fenntartási terv
A Közútkezelő által meghatározott méret- és mennyiségszámításon alapuló, a fenntartási stratégiával és a releváns jogszabályokkal összhangban kialakított, beárazott terv. Tovább
Fényjelző
Meghatározott méretű, színű, fényerősségű, sugárzási szögű és alakú fény előállítására szolgáló alkatrészek együttese, a forgalomirányító jelzőlámpa alkotóeleme. Tovább
Fénysorompó
Olyan fényjelző berendezés, amely szintbeni vasúti keresztezéseknél a vasúti járművek áthaladását jelzi a járműforgalom vagy a gyalogos forgalom számára. Tovább
Ferde szegély
Az útpálya síkjával legfeljebb 60 fokos szöget bezáró ferde oldalsó síkkal rendelkező, a csatlakozó útburkolat szintjétől számított legfeljebb 10 centiméter magasságú szegély. Tovább
Figyelőszintek
Az időben változó műszaki paraméterek mérőszámának azon értéke, amelynek elérésekor a paraméter minősítésére vonatkozó méréseket sűríteni kell. Pl. ha a csúszósúrlódás mérőszáma (pl. az SFC) egy bizonyos szintre csökken, a méréseket részletesen meg kell ismételni, és meg kell tervezni a beavatkozás (pl. érdesítő réteg) idejét és technológiáját. Tovább
Finanszírozó
A közúti beruházáshoz szükséges forrást biztosító szervezet. Tovább
Finom kőanyaghalmaz 1.
Olyan finomabb szemmegoszlású termékek megnevezése, amelyek D szemnagysága 2 mm-nél kisebb, vagy azzal egyenlő méretű, és szemeik többsége a 0,063 mm méretű szitán fennmarad. Tovább
Finom kőanyaghalmaz 2.
Olyan szemnagyságú termékek megnevezése, amelyek D szemnagysága 4 mm-nél kisebb, vagy azzal egyenlő méretű, d=0, és szemeik többsége a 0,063 mm méretű szitán fennmarad. Tovább
Finom szemcsés talaj
Az a talaj, amely 0,063 mm alatti szemcsékből áll. Tovább
Finomszem-tartalom
0,063 mm méretű szitanyíláson átesett kőanyaghalmaz, melyet a szemmegoszlás vizsgálat során átmosással határoztak meg. Tovább
Fizikai elválasztás
Azonos vagy ellentétes irányú forgalmi irányok közötti elválasztósáv, elválasztó berendezés vagy más, a járműforgalom tényleges elválasztására alkalmas megoldás. Tovább
Fogadófelület
Az útpályaszerkezet egy rétegének felülete, amelyre a következő réteg épül. Előkészítésére, minőségére különböző elvárások kerülnek meghatározásra. Tovább
Fogadóréteg
Az a réteg, amelynek felületére a következő réteg épül. Tovább
Fokozott felügyeletet igénylő hidak
A közútkezelő által meghatározott, speciális hídfelügyeletet igénylő hidak csoportja. Tovább
Folyóka
A víz elvezetésére szolgáló kis mélységű, általában burkolt létesítmény. Tovább
Folyópálya
Az úttest csomópontok közötti, folytonos része. Tovább
Folytonkeverő aszfaltüzem
Olyan keverőtelep, amelyik esetén a forgó-szárítódob elválasztott részén megtörténik a bitumen bepermetezés, a dobból a megkevert aszfalt jön ki. Tovább
Folytonosan vasalt betonburkolat
Olyan betonburkolatú útpályaszerkezet burkolati rétege, amelyen a betonlemez metszetének a középvonalában periodikus betonacélból folyamatos átfedéssel szerelve hosszirányú vasalás helyezkedik el. Tovább
Forgalmi rend felülvizsgálat
Az úton a közlekedés rendjének, a forgalom szabályozásának, a közúti jelzések, valamint egyéb forgalomtechnikai elemek megfelelőségének komplex ellenőrzése. Tovább
Forgalmi rend megváltozását követő időszak
A forgalmi rend megváltozását követő legalább 3, legfeljebb 6 hónapig tartó időtartam, amit a közút kezelője közúti jelzőtáblák megfelelő alkalmazásával jelez. Tovább
Forgalmi sáv
Az úttestnek egy járműsor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű része, függetlenül attól, hogy útburkolati jellel jelölt-e. Tovább
Forgalmi sáv (KRESZ)
Az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű – akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt – része. Tovább
Forgalmi terhelési osztály
A tervezési forgalom (TF) nagysága alapján, a tervezési forgalom (TF) csoportosítására használt kategóriák. Tovább
Forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet
Olyan hiba vagy akadály a közút területén, amely a közlekedők vagy mások életét vagy testi épségét súlyosan vezélyezteti, illetve jelentős anyagi kárt okozó balesetet okozhat. Tovább
Forgalomcsillapítás
Forgalomszabályozási intézkedések és építési megoldások összessége, amelyek célja a járművek sebességének, illetve a gépjárműforgalom nagyságának a csökkentése. Tovább
Forgalomirányító fényjelző készülék
Egy vagy több, a házat is magában foglaló optikai egységet – beleértve a tartókengyeleket, rögzítőket, árnyékolókat, ellenzőernyőket és háttérpajzsokat – tartalmazó eszköz, amelynek feladata az úthasználók számára vizuális üzenet közvetítése. E rendelet alkalmazásában: forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése
Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyekkel a közútkezelő (vagy megbízottja) a biztonságos közlekedés feltételeiről, illetőleg a forgalomirányító berendezések kifogástalan műszaki állapotáról, valamint hiba esetén annak haladéktalan elhárításáról gondoskodik. Tovább
Forgalomszabályozás
A közúthálózaton kialakuló közlekedési viszonyokba történő beavatkozás állandó vagy ideiglenes jelzések elhelyezésével, annak érdekében, hogy a forgalom lebonyolódása biztonságosabb, hatékonyabb és környezetkímélőbb legyen. Tovább
Forgalomtechnika
A forgalom szabályozásához, a forgalmi rend meghatározásához, kialakításához szükséges technikai eszközök, műszaki előírások, jogszabályok, kezelői és üzemeltetői tevékenységek összesség Tovább
Forgalomterelő eszköz
A forgalom tereléséhez kialakított ideiglenes forgalmi rend jelzéséhez felhasznált eszközök gyűjtő elnevezése. Tovább
Forgalomterelő sziget
Útpályával körülhatárolt, attól kiemelt, ferde vagy alacsony szegéllyel elválasztott, a járműforgalom elől elzárt, a forgalom térbeli szétválasztására szolgáló létesítmény. Tovább
Forgalomtól függő vezérlésű program
Olyan forgalomirányítási mód, ahol a forgalom a forgalomirányító berendezés működését befolyásolni tudja. Tovább
Forgatási pont
Az útpálya keresztszelvényének – a hossz-szelvényhez viszonyított változatlan magasságú – azon kiválasztott pontja vagy pontjai, amely vagy amelyek körül az íves útszakaszok burkolatának oldalesés- változtatása történik. Tovább
Formasínes építéstechnológia
Az építendő betonburkolat két szélénél az alaprétegre gondosan beszintezett Magasságban két, a betonlemez-magasságnak megfelelő formasínt fektetnek le. A formasínen két járósín is feltámaszkodhat, amelyeken a géplánc önjáró tagjai kerekeken haladnak. Tovább
Forró eljárással gyártott öntöttaszfalt
Az öntöttaszfalt kötőanyagának megfelelően előírt hőmérsékleti tartományban gyártott aszfaltkeverék. Tovább
Földmű
A földműszerkezetnek a földműalap felső síkja és az úttükör közötti része, mely töltés esetén töltéstestből és földmű felsőrészből, bevágás esetén csak földmű felsőrészből áll. Tovább
Földmű építési teherbírása
Az úttükör felületén közvetlenül az útpályaszerkezet építésének megkezdése előtt megkövetelt teherbírási modulus. Tovább
Földmű felsőrész
A földmű felső – megkülönböztetett jellemzőkkel rendelkező, egy vagy több rétegből álló – része, mely jellemzően a teherbírás javítására és a fagyvédelem biztosítására szolgál. Tovább
Földmű méretezési teherbírása (E2m)
Az úttükör szintjére vonatkozó, a földmű tervezési élettartama alatt reálisan várható legkedvezőtlenebb teherbírása. Tovább
Földműalap
A földműszerkezetnek a földmű alatt található, megfelelő teherbírást és állékonyságot biztosító része, mely földműalapozási rétegből, illetve tömörített altalajból áll. Tovább
Földműalapozás
A földműalap létrehozására irányuló beavatkozások összessége. Tovább
Földműalapozási réteg
Az a réteg vagy szerkezet, mely nem megfelelő teherbírású vagy állékonyságú tömörített altalaj esetén kerül alkalmazásra. Tovább
Földműszerkezet
Az útszerkezet fő teherviselő része, az útpályaszerkezet alatt található útszerkezeti részek (földmű és földműalap) együttes elnevezése. Tovább
Földút 1.
Az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú vagy földmunkával kialakított, burkolat nélküli út, amelynek járhatósága építési beavatkozással javítható, legfeljebb sárrázó burkolattal rendelkezik. Tovább
Földút 2.
Az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával, szabályos keresztszelvénnyel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszerkezet nélküli út, amelynek járhatósága a talajtól függő anyaggal – zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősített építési és bontási hulladék – javítható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átjáró előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal. Tovább
Földút 3.
Jármű közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás. Tovább
Főútvonal
Jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út. Tovább
Fővállalkozó
Az a vállalkozó, aki a munka egészének elvégzésére vállalkozik alvállalkozók bevonásával úgy, hogy a teljesítés mellett a munkafolyamat lebonyolításának eredményességéért is felelősséget vállal. Tovább
Futófényes üzemmód
Az elkorlátozás kezdetén, illetve annak határvonalán elhelyezett sárga jelzőfények felvillanásának a terelés irányát követő szabályozása. Tovább
Futósor
A kiemelt szegély és a burkolat közé fektetett alapozott kősor. Tovább
Független tervellenőrzés
Az engedélyező hatóság által elrendelt, a tervező személyétől és az őt foglalkoztató gazdálkodó szervezettől független tervellenőrzés. Tovább
Függőleges jelzés
Az úttest (útpálya) síkja fölött elhelyezett – rögzített vagy hordozható – közúti jelzés. Tovább
G
Galéria
Közutat magában foglaló műtárgy, mely egyik oldalán nem teljesen zárt. Tovább
Gazdaságossági vizsgálat
A műszaki megoldás társadalmi szintű haszna és társadalmi szintű költsége összehasonlításának eszköze. Több alternatív műszaki megoldás esetén pedig a hasznokból és költségekből képzett egyedi mutatók (pl. költség/haszon hányad, belső megtérülési ráta stb.) segítségével az egyes megoldások egymással összehasonlíthatók, segítve ezzel a gazdasági alapon hozandó döntések előkészítését. Tovább
Geoháló
Szintetikus anyag, melynek nyílásai sokkal nagyobbak, mint alkotóelemei, melyek egymáshoz vannak csomózva. Tovább
Geokompozit
Összetett anyag, melynek legalább egy komponense geotextília vagy azzal rokon termék. Tovább
Geomembrán
Vékony, hajlékony, folyamatos szintetikus film, melyen nem jutnak át a folyadékok üzemi körülmények között sem, mellyel egyes szerkezeteket a víz behatolásától óvnak, vagy a vizet a szerkezet meghatározott részére korlátozzák. Tovább
Georács
Húzásnak ellenálló, egymással összekötött polimer elemek szabályos hálózatát képező szintetikus anyag, melynek szerkezete eléggé nyitott ahhoz, hogy erős mechanikus kapcsolatban legyen a körülötte lévő anyaggal. Tovább
Geotechnika
Azon építőmérnöki tudományok és módszerek összessége, melyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, ezek, illetve az ezekből eredő problémák értékelésével és megoldásával foglalkoznak. Tovább
Geotechnikai kategória
A geotechnikai feladat nehézségét minősítő besorolás, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a talajkörnyezetet, a természeti és épített környezetet, a feladat, a létesítendő szerkezet jellegét, az alkalma-zandó geotechnikai megoldásokat és az esetleges károsodások következményeit. Tovább
Geotechnikai tervezési beszámoló
Az a dokumentáció amiben a kivitelezéshez szükséges részletességgel rajzban és szöveges tervezési beszámolóban kell bemutatnia a kivitelezendő megoldást. Tovább
Gépi beépítés öntöttaszfaltnál
Aszfaltterítőgéppel történő építési mód. Tovább
Gumival modifikált bitumen
Gumiőrlemény és bitumen kolloidmalomban történő összedolgozásával előállított útépítési kötőanyag. Tovább
Gyalog- és kerékpárút
Jelzőtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérő színű burkolattal is kijelölhető. Tovább
Gyalogos átvezetés
A gyalogos forgalom közúttal való keresztezését szolgáló olyan építéstechnikailag megvalósított lehetőség (süllyesztett szegély, középsziget stb.), amely nem gyalogos-átkelőhelyként került kialakításra, és ahol a gyalogosnak nincs elsőbbsége a közút keresztezésekor. Tovább
Gyalogos- és kerékpáros korlát
A gyalogosok, valamint a kerékpárosok leesésének megakadályozását szolgáló közúti visszatartó rendszer. Tovább
Gyalogos felállóhely
A kijelölt gyalogos-átkelőhely és a hozzávezető járda, vagy gyalogút csatlakozásánál levő, a gyalogosok biztonságos megállását, várakozását szolgáló olyan szilárd burkolatú felület, amelynek szélessége megegyezik a kijelölt gyalogos-átkelőhely szélességével. Tovább
Gyalogosjelző
A gyalogosforgalom irányításának kizárólagos céljára létesített forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
Gyalogos-kerékpárosjelző
A gyalogos- és kerékpáros forgalom irányításának kizárólagos céljára létesített forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
Gyalogoszóna
Gyalogos övezet (zóna) táblával kijelölt terület. Tovább
Gyalogút 1.
Kizárólag gyalogosok közlekedésére szolgáló olyan jelzőtáblával megjelölt közút, amelynek vonalvezetése független a járműforgalom céljából létesített közúttól. Tovább
Gyalogút 2.
Jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, vagy olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el. Tovább
Gyalogút 3.
Jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el. Tovább
Gyártásellenőrző vizsgálatok
Az üzemi gyártásellenőrzésben meghatározott azon vizsgálatok összessége, amivel igazolható, hogy a gyártott termék az előírt, vállalt követelményeknek megfelel. Tovább
Gyártási jellemzők
A kőanyaghalmazok azon tulajdonságai, amelyek a gyártási jellemzőkből adódnak; ezeket a jellemzőket elsődlegesen a gyártástechnológia és eszközei határozzák meg. E tulajdonságok közé tartoznak az alábbiak: szemmegoszlás, lemezesség, szögletesség, finomszemek minősége, durva kőanyaghalmazok finomszem tartalma stb. Tovább
Gyártási tartomány
Az adott paraméter alapteljesítményének jellemzésére szolgál. Azt a tartományt jelöli ki, amelyen belül legvalószínűbb az egyedi eredmények ingadozása. („Mestergörbe”) Tovább
Gyártó
Az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet, vagy gyártat és forgalomba hoz. Tovább
Gyorsforgalmi utak csomóponti elemei
Az autópályák és autóutak csomópontjainak összekötő pályái, összekötő ágai, gyűjtő-elosztó pályái, valamint kiválási és becsatlakozási elemei, amelyek csak a gépjárműforgalom számára szolgálnak. (Az átmenő főpálya - igazgatási szempontból - a gyorsforgalmi út részét képezi.) Tovább
Gyorsforgalmi utak
Az autópályák, az autóutak és ezek csomóponti elemei. Tovább
Gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai
Az autópályák és autóutak pihenő- és parkolóhelyeihez vezető utak és azok belső útjai, amelyek csak a gépjárműforgalom számára szolgálnak. Tovább
Gyorsforgalmi úthálózat
A gyorsforgalmi utak hálózata. Tovább
Gyorsítósáv
Olyan többlet forgalmi sáv, amelyet a (külső) forgalmi sávtól útburkolati jel választ el, és amely a mellette levő forgalmi sávba a sebességkülönbség mérséklésével történő becsatlakozás elősegítésére szolgál. Tovább
Gyűjtő-elosztó pálya
A különszintű csomópont elemét képező a főpályától elválasztósávval elválasztott, egyirányú út, amely irányonként a főpályához egy kiválással és egy becsatlakozással csatlakozik. Tovább
Gyűjtőminta
A gyűjtőminta a mintavétel eredménye. A mintavevő berendezés egyes műveleteivel vett egyes minták összessége. A gyűjtőmintával az alaphalmaz, azaz az egy meghatározott időtartam alatt, egységesnek tekinthető körülmények között előállított termelési, szállítási vagy tárolt kőanyaghalmaz mennyiség vagy részmennyiség jellemezhető. Tovább
H
HABA
Habosított bitumenből és szükség szerint aktív pótló adalékanyagból álló kötőanyaggal, új és visszanyert anyagokból, esetleg passzív pótló adalékanyagokkal kiegészített kővázból hideg eljárással, keverőgépen gyártott útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. Tovább
Habosított bitumen
Útépítési bitumenből víz és levegő hozzáadásával – erre alkalmas automatizált berendezésben – előállított kötőanyag. Tovább
Hagyományos korlát
Az útpályán közlekedő járművek útpályáról való letérésének megakadályozását, pályán tartását szolgáló közúti visszatartó rendszer, melynek megfelelősége sem ütközési kísérlettel, sem erőtani számítással nincsen igazolva. Kialakítása szerint lehet acél korlát vagy különböző profilú beton vagy acél vagy műanyag terelőfal, terelőfüzér, lánc, továbbá egyéb anyagú, kialakítású, a fenti követelményeknek megfelelő közúti visszatartó rendszer. Tovább
Hajlékony útpályaszerkezet
Olyan útpályaszerkezet, amely nem merev burkolattal készül és melynek a burkolatalapja sem merev. Tovább
Hajlító-húzószilárdság (beton)
Szabványos méretű (150X150X600 mm) betongerendák törésig való hajlításának eredményeiből számított szilárdság, ez a szilárdság van követelményként előírva az útbetonnál. Tovább
Hálózati szint
Az érintett útszakaszok adatainak egy gráf(hálózat) elemeihez rendelése, illetve ilyen módon való kezelése. Tovább
Harmonizált műszaki előírások
Harmonizált szabványok és európai értékelési dokumentumok. Tovább
Harmonizált szabvány
A 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány. Tovább
Hasító-húzószilárdság betonburkolatnál
Szabványos hengeres próbatest (150 mm magas és átmérőjű) átmérő irányú összenyomásával, arra merőleges átmérő irányában mért húzószilárdság. A pályabeton minőségi osztályának egyik jellemzője. Tovább
Hasznos szélesség
Gyalogos közlekedésre vagy -tartózkodásra szolgáló felületek akadálytalanul igénybe vehető részének keresztszelvényi szélessége. Tovább
Hasznos szélesség, WN (közúti visszatartó rendszerek)
A legnagyobb oldalirányú távolság a korlát forgalom felőli, alakváltozás nélküli bármely része és a korlát bármely részének legnagyobb dinamikus helyzete között a közúti visszatartó rendszerekről szóló honosított európai szabványsorozat részletes meghatározásai szerint. Tovább
Határhíd
Az államhatáron átnyúló híd. Tovább
Hatásterület (környezeti)
Az a terület, ahol közúthálózatot érintő építési beavatkozás a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható. Tovább
Hatékonyság
A hatékonyság az elért eredmények, és a ráfordított erőforrások viszonyszáma. Tovább
HDM-III (Highway Design and Maintenance Standards Model)
A Világbank által kidolgoztatott olyan tervezési segédlet, amely a forgalom, az időjárási tényezők és a fenntartási beavatkozások hatásának figyelembevételével előrebecsüli a pályaszerkezet károsodását, számítja a leromlásból eredő költségeket, a járműhasználók költségeit és a fenntartási költségeket. Tovább
Helyi közút
Olyan közút, amelyet egységes közútkezelési elvek alapján az önkormányzat működtet. Tovább
Helyi védettség alá tartozó területek
Települési önkormányzat által rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket (természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE)). Tovább
Hengereltaszfalt
Három fázisból (kőanyag, kötőanyag, levegő) álló, hengerléssel tömörített aszfaltkeverék. Tovább
Hengerjárat
A hengernek egy hengerlési sávon való oda-vissza útját jelenti, egy hengerjárat két hengermenetből áll. Tovább
Hengermenet
A hengernek a hengerlési sávon való egyszeri áthaladása. Tovább
Hézagrendszerek betonburkolatoknál
A betonburkolatok kereszt- és hosszhézagainak kialakított elrendezése. Tovább
Hézagvasalás
A betonpálya táblái közé helyezett összekötő- illetve teherátadó vasak. Tovább
Hézagzáró profilbetét
A vízzáróságot elősegítő, a tömítendő hézagba helyezett, annak átlagszélességénél nagyobb szélességű műanyag profilszalag. Tovább
Hibamód
A fényjelző vezérlőberendezés nem üzemszerű állapota, amelyben egy forgalombiztonságot veszélyeztető hiba a szabályos üzemmódot „Sárga villogó” üzemmóddal vagy a jelző sötétre kapcsolt állapotával helyettesíti. Tovább
Hibás minőség
Hibás minőségű a teljesítés, ha az ellenőrzés tárgyát képező építményrész vagy építési alapanyag valamely építési minősítési jellemző vonatkozásában, az előírt értékhez képest a megfelelőségi tűrés mértékét meghaladó szinten valósul meg és annak javítása nem lehetséges vagy javítására – bármilyen okból – nem kerül sor. Tovább
Híd
Tetszőleges akadály feletti átjutást lehetővé tevő, 2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgy. Tovább
Híd célvizsgálat (részleges híd fővizsgálat)
A híd meghatározott részére kiterjedő és meghatározott célból végzett rendkívüli vizsgálat. Tovább
Híd ferdeség
Az alépítmények támaszvonala és a híd tengelye által bezárt hegyesszög. Tovább
Híd fővizsgálat
A híd minden részletére és tartozékára kiterjedő, testközelbőlvizsgálóeszközökkel, műszerekkelvégzett vizsgálat, amely a híd egyébként eltakart részeire, mászható vagy megszemlélhető üregeire és a vízben álló híd víz alatti részeire is kiterjed. Tovább
Híd szabad nyílása
Az út tengelyében mért nyílás mérete, többnyílású híd esetében a nyílások méreteinek összege. Tovább
Hidak műszaki felügyelete
A hidak ellenőrzésének, szemlézésének és vizsgálatának összessége. Tovább
Hidegaszfalt vékonyréteg
Kationaktív bitumenemulzióból és megfelelő szemmegoszlási követelményeket kielégítő kőanyag- keverékből, különféle adalékszerekből álló, célgéppel a helyszínen hidegen kevert és elterített, önterülő jellege miatt külön tömörítést nem igénylő, vékony kopóréteg Tovább
Hídellenőrzés
A híd forgalombiztonsági szempontból való rendszeres, útellenőri gépjárműből vagy az áthidalt terepről való ellenőrzése. Tovább
Hídfő
A híd felszerkezetének alátámasztására, a hídhoz csatlakozó földműnek és útpályaszakasznak a megtámasztására, valamint a felszerkezetről átadódó, és a földteherből származó terheknek az altalajra történő továbbítására szolgáló építmény. Tovább
Hídgazdálkodási rendszer - BMS (Bridge Management System)
A hidak fenntartásával összefüggő műszaki-gazdasági tevékenységet optimalizáló komplex rendszer. Tovább
Hidraulikus kötőanyag
A hidraulikus kötőanyag szilárd, porszerű állapotból vízzel összekeverve képlékeny péppé válik, a kémiai (hidratációs) reakciók hatására megköt, víz alatt is megszilárdul, vagy tovább szilárdul, illetve a szilárdságát, stabilitását víz alatt is megtartja. Tovább
Hidraulikus kötőanyagú rétegek
A hidraulikus kötőanyag és talajok vagy kőanyaghalmazok keverékéből készített réteg. Tovább
Hidraulikus mész
Nagy agyagtartalmú mészkőből (márgából) égetett és oltatlanul porrá őrölt hidraulikus kötőanyag. Tovább
Hidraulikus pernye
A hőerőművekben nagy hőmérsékleten elégetett lignit – nagy mennyiségű szabad meszet tartalmazó – maradványa. Tovább
Hídszegély
Hidakon épített, a hidak szélén, vagy az osztottpályás út elválasztó sávjában épülő vasbeton vagy acél szerkezet, amely a burkolat szélénél jellemzően 7-25 cm magasságban épül, amelynek célja a szerkezet védelme és a visszatartó rendszerek, egyéb tartozékok elhelyezése. Tovább
Hídszemle
A hídnak az útpályáról és a terepről vagy az áthidalt létesítményről megszemléléssel végzett vizsgálata. Tovább
Hídvizsgálat
A híd – vizsgáló járdát, vizsgáló kocsit is igénybe véve – megszemlélhető részeire kiterjedő vizsgálat, amely a hídfalazatok víz alatti részére és az alapozásokra nem terjed ki. Tovább
Hígított bitumen
Félmeleg eljárással felhasználható, petróleummal vagy más nyersolaj-lepárlási anyaggal hígított bitumen. Tovább
Hófúvás elleni védelem
Azon intézkedések és létesítmények összessége, amelyek segítik megakadályozni a hótorlaszok kialakulását az utakon. Tovább
Homok 1.
Jellemzően 0,063 – 2,0 mm közötti szemcseméretű kőanyag, lehet természetes aprózódású vagy mesterséges törésű. (A beton technológia a 0,063 - 4,0 mm közötti szemcséket tekinti homoknak.) Tovább
Homok 2.
Természetesen aprózódott, többségben legömbölyödött, 4 mm szemnagyság alatti szemeket tartalmazó, túlnyomóan kvarc, kvarcit szemekből álló üledékes finom kőanyaghalmaz. Tovább
Homoktartalom
A hengerelt aszfalt kőanyag-keverékének 0,063-2,0 mm közötti frakciója. Tovább
Hosszanti várakozás
A várakozóhelyek a járdával vagy úttest szélével párhuzamos elrendezése. Tovább
Hosszhézag (betonburkolat)
Hézag, amelyet az út hossztengelyével párhuzamosan, vakhézagként vagy szoros hézagként, összekötő acélbetéttel vagy, esetenként, teherátadásra alkalmas acélbetéttel vasalva készítenek. Tovább
Hosszirányú jelzések
Az úttest tengelyével párhuzamos útburkolati jelek összefoglaló elnevezése. Tovább
Hosszú technológiai idejű minőségügyi ellenőrzés
Olyan vizsgálólaboratóriumban végzett vizsgálat, amelynek az elvégzése (a helyszíni mintavétel és az eredményközlés között eltelt idő) a tizenöt napot meghaladja. Tovább
HPMS (Highway Performance Modelling System)
Az úthálózat műszaki és gazdasági teljesítőképességének együttes megjelenítése. Ez a rendszer hivatott kifejezni és megértetni az úthálózatnak a társadalmi hasznosságát, a működőképesség társadalmi előnyeit, továbbá a működési zavarok, hiányosságok, az elégtelen útkezelés társadalmi szintű gazdasági hatásait időbeni távlatban. Tovább
HVM – Hálózat Viselkedési Modell
Olyan összehangolt tevékenységi sor, amely a közúthálózat egyes elemeinek leromlási jellegzetességeit mérési, vizsgálati eredmények alapján, matematikai formában írja le állapotjellemzőnként. Eszköz az úthálózat műszaki-gazdasági teljesítőképessége megítéléséhez, a hatékony burkolatgazdálkodáshoz. A HVM felhasználási területei: – állapot- előrebecslésre – az állapotjavító beavatkozások időbeli és pénzügyi ütemezéséhez – a hálózat állapotváltozásának figyelemmel kíséréséhez – építési és fenntartási technológiák hatásainak felméréséhez. Tovább
I
Ideiglenes hidak
Hídfelújítás, rekonstrukció vagy hídátépítés időszakára épülő, a forgalmat lehetővé tevő, rövid tervezési élettartamú hidak. Tovább
Ideiglenes útburkolati jel
Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása céljából kihelyezett útburkolati jel. Tovább
Időjárás következményeként fellépő körülmény
Az átlagos időjárási körülményektől eltérő időjárás esetén, valamely időjárási elem hatására kialakuló olyan körülmény, amely a kivitelezési ütemtervet befolyásolhatja. Tovább
Igazoló ellenőrzés
A kivitelező vállalkozó által végzett minőségügyi ellenőrzés. Tovább
Információszolgáltatás
A közúthálózat közlekedési viszonyait érintő forgalmi és pályaállapotát leíró információk összességének közzététele. Tovább
Ingatlankiszolgálás
Olyan útkapcsolat, amelyen keresztül az út menti ingatlan közvetlenül kapcsolódik a közúthoz. Tovább
Instabil szolgáltatási szint
Az út legnagyobb áteresztőképességét megközelítő, bizonytalan forgalomlefolyási állapot, amelynél a járművek csak jelentős akadályoztatással, megnövekedett eljutási idővel képesek haladni, és már kisebb zavaró hatások is jelentős torlódás kialakulásához vezethetnek. Tovább
Irányított áthaladású körforgalmú csomópont
Olyan többsávos körforgalmú csomópont, amely az egyes forgalmi áramlatokat irányított módon vezeti a körpályán, arra késztetve a járművezetőt, hogy a továbbhaladási irányát már a behajtás előtt megválassza, és amelynek legalább két ágán két sávos belépés van. Tovább
Irányrendeződési sáv
Olyan többlet forgalmi sáv, amelyet a (külső) forgalmi sávtól útburkolati jel választ el, és amely forgalomnagyságtól függően méretezett hosszon elősegíti a mellette levő forgalmi sávba a gépjárművek kiválását, illetve becsatlakozását. Tovább
Irányváltó forgalomirányító jelzőlámpa
A forgalmi sáv használatát (a sáv foglaltságát vagy forgalmának irányát) szabályozó forgalomirányító jelzőlámpa. Tovább
J
Járda 1.
Az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban nem járda. Tovább
Járda 2.
Az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől kiemelt szegéllyel, vagy más hasonló módon elválasztott – része. A járda az úttesttel egy szintben is lehet, ha attól korláttal, növényzettel vagy egyéb módon elválasztották. Útburkolati jel a járda és az úttest elválasztására nem elegendő. Tovább
Járdasziget
Az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt – a járműforgalom elől elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló – része. Tovább
Járható belső terek
Közúti műtárgyon belüli, a kezelő, üzemeltető számára használható, legalább 1,9 méter belmagasságú, rövid szakaszon, pontszerűen legfeljebb 1,40 méterre szűkülő tér. Tovább
Járható gyűrű
A körforgalmú csomópontban az útburkolattól járható szegéllyel elválasztott és a középsziget nem járható részéig tartó teherbíró, az útpályától eltérő burkolattal ellátott része, amelynek célja a nagyobb méretű gépjárművek számára a csomópont járhatóságának biztosítása. Tovább
Járható sziget
Az útnak az útburkolattól ferde szegéllyel elválasztott és körülhatárolt, rendszerint teherbíró kőburkolattal ellátott, általában csomópontokban kialakított része, amelyet a teherjármű- forgalom kis sebességgel igénybe vehet. Tovább
Járhatóság
A járműközlekedésre kijelölt tér olyan kialakítása, amikor a mértékadó jármű haladásához szükséges hely a járműközlekedésre kijelölt területen belül mind helyszínrajzi, mind hossz-szelvényi értelemben rendelkezésre áll. Tovább
Járműbehatolás (VIN)
A legnagyobb oldalirányú távolság a korlát forgalom felőli, alakváltozás nélküli bármely része és a jármű legnagyobb dinamikus oldalirányú helyzete között a közúti visszatartó rendszerekről szóló honosított európai szabványsorozat részletes meghatározásai szerint. Tovább
Jármű-előosztályozó
A folyópálya azon része, amely megelőzi a járműosztályozót és ahol a járművezető burkolati jellel már tájékoztatást kap a csomópontbeli továbbhaladási lehetőségekről. Tovább
Járműosztályozó
A járművek irányváltoztatásához szükséges besorolására szolgáló útszakasz. Tovább
Járműosztályozó nélküli csomópont
Olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv nem létesül és nem körforgalmú csomópont. Tovább
Járműosztályozós csomópont
Olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv létesül. Tovább
Járművisszatartó rendszer
Olyan közúti visszatartó rendszer, melynek rendeltetése az útról letérő jármű – ide nem értve a kerékpárt – feltartóztatása és visszatérítése. Tovább
Jelezhetőség
A forgalmi csomópontokon lehetséges járműmozgásokról megfelelő időben – a megengedett sebesség alapján számított távolságról – adott tájékoztatás, amely alapján a kívánt cselekvés a mozgás folyamatának gyors megváltoztatása nélkül teljesíthető. Tovább
Jellemző (Characteristic)
Megkülönböztető tulajdonság. Tovább
Jellemző időjárási körülmény
Az egyes időjárási elemek mérhető értékeinek, az adott útépítési munkára vonatkozó ajánlatadás időpontját megelőző tíz év hivatalos meteorológiai adatain alapuló statisztikai átlaga. Tovább
Jellemző nehéz jármű
Tonnánként 8,15 kW fajlagos teljesítményű tehergépkocsi. Tovább
Jelzési kép
Függőleges jelzések jelzőfelületén egyidejűleg megjelenő feliratok, jelek és ábrák összessége. Tovább
Jelzési kép (jelzőtábla)
A jelzőtáblán látható szimbólumok és feliratok összessége. Tovább
Jelzőfüllel ellátott útburkolati jelzőtest
Rugalmas, sérülésmentes elhajlást biztosító, legfeljebb 1 méter magas függőleges fényvisszavető jelzőfelülettel ellátott útburkolati jelzőtest. Tovább
Jelzőlámpás csomópont
Olyan szintbeni csomópont, ahol egyes vagy az összes csomóponti mozgás irányítására forgalomirányító jelzőlámpák szolgálnak. Tovább
Jelzőlámpás forgalomirányítás
A gyalogos áthaladását, illetőleg a járművek továbbhaladását forgalomirányító jelzőlámpákkal szabályozó rendsze Tovább
Jelzőőr
Az a közútkezelő nevében eljáró személy, aki az úton jogosult – ideiglenes jelleggel – forgalmat irányítani. Tovább
Jelzőtábla
Önállóan is elhelyezhető, önmagában a KRESZ-ben meghatározott jelentéssel rendelkező tábla. Tovább
Jelzőtábla érvénytelenítés
A kihelyezett jelzőtábla letakarása, elfordítása, illetve áthúzása. Tovább
Jelzőtábla felirata
A jelzőtábla jelzési képében a betűk, a számjegyek és az írásjelek értelmezhető szövegű informatív kombinációja. Tovább